تحلیل تاریخچه زمانی RHA
  •       به طور کلی برای سیستم هایی که انتظار می رود رفتار غیر خطی داشته باشند نیروها و تغییر شکل ها را می ت ...

          به طور کلی برای سیستم هایی که انتظار می رود رفتار غیر خطی داشته باشند نیروها و تغییر شکل ها را می توان با استفاده از تحلیل های زیر به دست آورد:    الف) تحلیل های دقیق  -  تحلیل تاریخچه زمانی RHA ...

    ادامه مطلب