تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
 • دستور Additional Line Mass & Point Mass

  توضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داشته با ...

  توضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داشته باشید، میتوانید مشخص کنید که جرم سازه براساس بارهای وارده بر آن و یا جرم های اختصاص داده شده بر آ ...

  ادامه مطلب
 • وضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داشته باش ...

  وضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داشته باشید، میتوانید مشخص کنید که جرم سازه براساس بارهای وارده بر آن و یا جرم های اختصاص داده شده بر آن ...

  ادامه مطلب