تحلیل غیر خطی دال
  • تحلیل دال در SAFE 2016

    امید علیانپور: در Safe 2016 چهار نوع تحلیل در خصوص دالهای بتن مسلح انجام میشود -Liner : یک نوع تحلیل معمو ...

    امید علیانپور: در Safe 2016 چهار نوع تحلیل در خصوص دالهای بتن مسلح انجام میشود -Liner : یک نوع تحلیل معمولی که صرفا اجمالی بوده وجهت یک برسی کلی توسط طراح سازه است . این سطح از تحلیل در مقاصد طراحی تو ...

    ادامه مطلب