تخمين سرعت و شتاب حداكثر در سيستمهاي داراي ميراگر ويسكوز