تدریس خصوصی ایتبز
 • آموزش ETABS پیشرفته

    سرفصل های دوره ی Etabs پیشرفته:   تشریح بارگذاری ساختمان - گرانشی و لرزه ای تحلیل ساختمان ها ...

    سرفصل های دوره ی Etabs پیشرفته:   تشریح بارگذاری ساختمان - گرانشی و لرزه ای تحلیل ساختمان ها نحوه خواندن نتایج و کنترل آن ها با آیین نامه طراحی لرزه ای  ساختمان های بتن آرمه طراحی دیوار بر ...

  ادامه مطلب
 • مدرس:  علیرضا خویهکارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2 ...

  مدرس:  علیرضا خویهکارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safeآموزش و تدریس ایتبز Etabs - تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی سرفصل های دوره ی Etabs ...

  ادامه مطلب
 •   علیرضا خویه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مدرس دوره های تخصصی Etabs-SA ...

    علیرضا خویه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safe آموزش و تدریس ایتبز Etabs - تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی ...

  ادامه مطلب
 •  تدریس خصوصی نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی ساختمان- ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود  مطابق با آخرین تغ ...

   تدریس خصوصی نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی ساختمان- ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود  مطابق با آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان ...

  ادامه مطلب