ترمیم ترک ستون
  • ترمیم و بهسازی ستون بتنی

    ترمیم و بهسازی ستون بتنی کاشت آرماتور آسیب دیدگی ستون ها در مراحل مختلفی به چشم می خورد - ترکهای ریز (افق ...

    ترمیم و بهسازی ستون بتنی کاشت آرماتور آسیب دیدگی ستون ها در مراحل مختلفی به چشم می خورد - ترکهای ریز (افقی یا مورب) بدون خرد شدن بتن یا گسیختگی آرماتورها - قلوه کن شدم سطحی بتن بدون آسیب دیدگی آرماتور ...

    ادامه مطلب