توضیح زلزله ی بهره برداری
  • تفسیر استاندارد ۲۸۰۰

    تفسیر استاندارد 2800 ویرایش چهارم - دکتر حميدكاظمی   فهرست مطالب: تاريخچه آيين نامه ها درايران روشها ...

    تفسیر استاندارد 2800 ویرایش چهارم - دکتر حميدكاظمی   فهرست مطالب: تاريخچه آيين نامه ها درايران روشهاي طرح سازه ها در برابر زلزله زلزله مبناي طراحي چه زلزله ايست؟ بررسي سيستم هاي سازه اي نحوه ی تش ...

    ادامه مطلب