درز انقطاع در Etabs
  • درز انقطاع در Etabs

    وقتی طول ساختمان از 3 برابر عرض آن بیشتر باشد و ما مجبور باشیم درز بدهیم باید دو سازه را جداگانه مدل سازی ...

    وقتی طول ساختمان از 3 برابر عرض آن بیشتر باشد و ما مجبور باشیم درز بدهیم باید دو سازه را جداگانه مدل سازی کنید. چنانچه دو سازه را در کنار یکدیگر مدل سازی کنید تمامی خصوصیات دو سازه همانند یک سازه در ن ...

    ادامه مطلب