دیافراگم Semi regid
  • اثر صلبیت سقف روی تیرها

      صلبیت سقف در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای تعیین می گردد به این صورت که اگر تغییر شکل د ...

      صلبیت سقف در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای تعیین می گردد به این صورت که اگر تغییر شکل درون صفحه ای دیافراگم از ۲ برابر تغییر شکل نسبی طبقه بیشتر باشد آنگاه سقف به صورت انعطاف پذیر مح ...

    ادامه مطلب