سازه با دیوار حائل
 • بار دینامیکی خاک

  مطلب زیراز کانال دکتر امیرحسین شجاع در خصوص ضرایب و محاسبه بار لرزه ای خاک اقتباس گردیده است، پیش از مطال ...

  مطلب زیراز کانال دکتر امیرحسین شجاع در خصوص ضرایب و محاسبه بار لرزه ای خاک اقتباس گردیده است، پیش از مطالعه مطلب زیر توصیه می گردد  مقاله "بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین-هومن حیدریان" ح ...

  ادامه مطلب
 • دوره تناوب سازه با دیوار حائل

  سازه هایی که دارای دیوار حائل هست، چنانچه خاک اطراف آن ها کوبیده شود، تراز پایه را می توان تا کف زمین بال ...

  سازه هایی که دارای دیوار حائل هست، چنانچه خاک اطراف آن ها کوبیده شود، تراز پایه را می توان تا کف زمین بالا آورد و بعد دوره تناوب سازه را مطابق با روابط استاندارد 2800 محاسبه نمود. اما در سازه هایی که ...

  ادامه مطلب