ستون صلیبی
  • ستون صلیبی

    انتخاب مقطعي مناسب براي تحمل بارهاي فشاري از ديرباز مورد توجه بسياري از محققين در مطالعه و بررسي ظرفيت با ...

    انتخاب مقطعي مناسب براي تحمل بارهاي فشاري از ديرباز مورد توجه بسياري از محققين در مطالعه و بررسي ظرفيت باربري سازه ها بوده است. اما در اين ميان مهندسين و معماران در مطالعات خود اهداف مشتركي را جهت بكا ...

    ادامه مطلب