ستون قوطی
  •  ستون های قوطی (BOX)

    ستون های قوطی (BOX) مقطع 1: این نوع مقطع فقط در قاب های ساختمانی ساده (قاب ها یا ستون هایی که دارای اتصال ...

    ستون های قوطی (BOX) مقطع 1: این نوع مقطع فقط در قاب های ساختمانی ساده (قاب ها یا ستون هایی که دارای اتصال مفصلی تیر به ستون هستند) قابل کاربرد می باشد. مقطع2: استفاده از این نوع مقاطع در قاب های ساختم ...

    ادامه مطلب