ستون های کتابی
  • نکات ستون های کتابی

    ستونها و تیرها به نوعی اعضای میله ای محسوب میشوند؛ یعنی اعضایی که یکی از ابعاد آن از دو بعد دیگر به مقدار ...

    ستونها و تیرها به نوعی اعضای میله ای محسوب میشوند؛ یعنی اعضایی که یکی از ابعاد آن از دو بعد دیگر به مقدار قابل توجهی بزرگتر است. بر اساس بند 9-13-5-1 از مبحث نهم در اعضای میله ای ساده نسبت طول به بعد ...

    ادامه مطلب