سخت کننده در ایتبس
  • سخت کننده تیر در Etabs

    در نرم افزار ETABS امکان مدلسازی سخت کننده ها نیست و در واقع فرض بر عدم وجود سخت کننده میباشد. سخت کننده ...

    در نرم افزار ETABS امکان مدلسازی سخت کننده ها نیست و در واقع فرض بر عدم وجود سخت کننده میباشد. سخت کننده ها در چند جا کاربرد دارند. از جمله وقتی که تیر بدون سخت کننده در برش جوابگو نیست و یا وقتی که ب ...

    ادامه مطلب