ضریب اضافه مقاومت سازه
  •  ضریب اضافه مقاومت Ω

    ضریب اضافه مقاومت Ω  این ضریب جهت اعمال اضافه مقاومت در سازه به دلایل درجات نامعینی، تفاوت بین مقاومت طرا ...

    ضریب اضافه مقاومت Ω  این ضریب جهت اعمال اضافه مقاومت در سازه به دلایل درجات نامعینی، تفاوت بین مقاومت طراحی و مقاومت واقعی مصالح، معیار سختی کرنش، اثرات اجزا غیر سازه ای و غیره صورت می گیرد.  بجای زلز ...

    ادامه مطلب