ضوابط شکل پذیری متوسط
  • ضوابط شکل پذیری متوسط

    ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط: اعضای تحت خمش در قاب ها: خاموت گذاری در تیر ها: اگر فاصله دو میلگرد طو ...

    ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط: اعضای تحت خمش در قاب ها: خاموت گذاری در تیر ها: اگر فاصله دو میلگرد طولی بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد , باید توسط خاموت به هم متصل شوند. طول قسمت های بحرانی در تیرها: د ...

    ادامه مطلب