طراحی دیوار حایل
 • بار دینامیکی خاک

  مطلب زیراز کانال دکتر امیرحسین شجاع در خصوص ضرایب و محاسبه بار لرزه ای خاک اقتباس گردیده است، پیش از مطال ...

  مطلب زیراز کانال دکتر امیرحسین شجاع در خصوص ضرایب و محاسبه بار لرزه ای خاک اقتباس گردیده است، پیش از مطالعه مطلب زیر توصیه می گردد  مقاله "بازنگری در فشار جانبی خاک بر دیوارهای زیرزمین-هومن حیدریان" ح ...

  ادامه مطلب
 • ضریب ترک خوردگی دیوار حائل

  در رابطه با دیوار حائل، ACI ضریب خاصی را پیشنهاد نداده برای کلیه دیوارها به صورت کلی گفته : اگر ترک خورده ...

  در رابطه با دیوار حائل، ACI ضریب خاصی را پیشنهاد نداده برای کلیه دیوارها به صورت کلی گفته : اگر ترک خورده باشند0.35 و اگر ترک نخورده باشند، 0.7 بنابراین: 1- برخی مهندسین همانند دیوار برشی بررسی می کنن ...

  ادامه مطلب