طراحی چشمه ی اتصال
  • لنگر نهایی چشمه ی اتصال

    طبق ضوابط AISC341-10 برای بررسی ظرفیت چشمه اتصال، بایستی از نیازهای لرزه‌ای رسیده به این بخش از ستون ناشی ...

    طبق ضوابط AISC341-10 برای بررسی ظرفیت چشمه اتصال، بایستی از نیازهای لرزه‌ای رسیده به این بخش از ستون ناشی از به ظرفیت رسیدن تیرهای اطراف ستون استفاده شود. این نیروها با یک تعادل‌گیری به لبه ستون منتقل ...

    ادامه مطلب