طول المان مرضی
  • طول المان مرزی در Etabs

    در برنامه ETABS طول المان مرزی دیوار برشی، با LBZ نشان داده می‌شود. بخش 18.10.6 آیین‌نامه ACI318-14 به تع ...

    در برنامه ETABS طول المان مرزی دیوار برشی، با LBZ نشان داده می‌شود. بخش 18.10.6 آیین‌نامه ACI318-14 به تعیین طول المان مرزی دیوار برشی پرداخته است. برنامه ETABS وقتی مقدار تنش در دورترین تار از 0.15fc ...

    ادامه مطلب