فایل dwg
  • نقشه اتوکد شمع پافیلی

    شمع های پافیلی، شمع های بتنی درجاریزی هستند که به علت عملکرد مناسب آنها در بارگذاری های کشش و فشاری، می ت ...

    شمع های پافیلی، شمع های بتنی درجاریزی هستند که به علت عملکرد مناسب آنها در بارگذاری های کشش و فشاری، می توانند در پی های عمیق کاربرد فراوانی داشته باشند. انتهای این شمع ها به شکل انباره ایجاد شده و اف ...

    ادامه مطلب