فلوچارت مقاومسازي ساختمانها با استفاده از ميراگر فصل سوم: راهنما و تفسير