قرارداد پرت میلگرد
  • در پروژه های بزرگ میلگردها را بندیل ببندید و با استفاده از کفی وارد پروژه می کنند، حالا نکته ای که وجود د ...

    در پروژه های بزرگ میلگردها را بندیل ببندید و با استفاده از کفی وارد پروژه می کنند، حالا نکته ای که وجود دارد این است که وزن بندیل ها حدود دو تن است. کفی که این بندیل ها را حمل می کند ظرفیت حمل آن بیست ...

    ادامه مطلب