مبحث هفتم
 • طراحی فونداسیون (ضوابط مبحث۷)

  ضوابط مبحث_هفتم برای طراحی فونداسیون  مطابق جدول 7-4-5 مبحث هفتم جز در مورد پی های صلب بر روی خاک چسبنده ...

  ضوابط مبحث_هفتم برای طراحی فونداسیون  مطابق جدول 7-4-5 مبحث هفتم جز در مورد پی های صلب بر روی خاک چسبنده ، کنترل تنش زیر فونداسیون بر اساس تنش متوسط انجام میشود.  ظرفیت باربری خاک بر اساس دو معیار نشس ...

  ادامه مطلب
 • Uplift در طراحی پی

  اصولا وجود Uplift در طراحی پی منع خاصی ندارد. وجود این نیروی کششی عمدتا تحت دو ترکیب بار زیر رخ می‌دهد: 0 ...

  اصولا وجود Uplift در طراحی پی منع خاصی ندارد. وجود این نیروی کششی عمدتا تحت دو ترکیب بار زیر رخ می‌دهد: 0.9D + 1.0W 0.9D + 1.0E که در آنها نیروی ثقلی کم و بارهای جانبی اگر با علامت منفی بکار روند ممکن ...

  ادامه مطلب