متریال غیر خطی
  • رفتار متریال غیرخطی

    در تحلیل غیرخطی شما براي مدلسازي رفتاری اجزا از رابطه کلی نيرو- تغيير شکل يا منحنی‌های ديگری که رفتار را ...

    در تحلیل غیرخطی شما براي مدلسازي رفتاری اجزا از رابطه کلی نيرو- تغيير شکل يا منحنی‌های ديگری که رفتار را نشان می‌دهند استفاده میکنید. در شکل زیر به نقل از FEMA356 منحني ساده شده کلی رفتار بار- تغيير ش ...

    ادامه مطلب