مدلسازی تونل
  •   برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واق ...

      برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واقعی (مانند خطوط مترو) استفاده میشود: ۱- با توجه به آنکه ابعاد تونل نسبت به طول آن بسیار ناچیز اس ...

    ادامه مطلب