مدل سازی بکارگیری قاب فولادی خمشی برای ارزیابی خرابی