مطالعه خرابي با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي :