مفهوم ضریب مشارکت
  • مفاهیم تحلیل طیفی

    - مي دانيم يك سازه چند درجه آزاد داراي فركانس هاي ارتعاشي متفاوتي است كه كمترين آن مربوط به مود اول و بيش ...

    - مي دانيم يك سازه چند درجه آزاد داراي فركانس هاي ارتعاشي متفاوتي است كه كمترين آن مربوط به مود اول و بيشترين آن مربوط به مود آخر است . از طرفي زلزله هاي مختلف نيز داراي محتواي فركانسي متفاوتي هستند. ...

    ادامه مطلب