مقایسه ی SAP2000 و SeismoStruct
  • مقایسه ی SAP2000  و  SeismoStruct

    هر یک از دو برنامه SAP2000 و SeismoStruct دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. باید ببینید که از آنها چه می‌خوا ...

    هر یک از دو برنامه SAP2000 و SeismoStruct دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. باید ببینید که از آنها چه می‌خواهید و دنبال چه چیزی هستند. هر دو برنامه تحلیلی بوده و قادر به تحلیل غیرخطی هستند. ولیکن تفاوت‌ه ...

    ادامه مطلب