مقایسه SAP2000 با OpenSees
  • تنها ضعف SAP2000در شرایط فعلی در مقایسه با OpenSees این هستش که، نرم افزار SAP2000در یک تحلیل تمام خروجی ...

    تنها ضعف SAP2000در شرایط فعلی در مقایسه با OpenSees این هستش که، نرم افزار SAP2000در یک تحلیل تمام خروجی های ممکن را ذخیره میکند و این موضوع از سرعت تحلیل آن می کاهد. نکته دیگر آنکه در SAP2000امکان تع ...

    ادامه مطلب