مقدار کاور بتن
  • مقدار کاور بتن بر اساس جدول 9-6-6 مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و براساس شرایط محیطی تعیین می گردد- بند9-6- ...

    مقدار کاور بتن بر اساس جدول 9-6-6 مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و براساس شرایط محیطی تعیین می گردد- بند9-6-4   در ETABS 9 برای وارد کردن مقدار کاور گزینه Cover to Rebar Center وجود دارد. در این حالت از ...

    ادامه مطلب