مقطع None
  • وقتی مقطع None انتخاب میکنید سختی آن مشارکت داده نمیشود و بود و نبود آن فرقی ندارد. تنها اگر بر روی آن با ...

    وقتی مقطع None انتخاب میکنید سختی آن مشارکت داده نمیشود و بود و نبود آن فرقی ندارد. تنها اگر بر روی آن بار گسترده ای اعمال نمایید برنامه قادر به انتقال بارهای گسترده یکنواخت است.   مطالب مرتبط: h ...

    ادامه مطلب