مهندس طراح پل
  • در سیستم تیر و دال، تیرهای بتنی در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته، دال بتنی بر روی آن اجرا می‌شود. حداک ...

    در سیستم تیر و دال، تیرهای بتنی در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته، دال بتنی بر روی آن اجرا می‌شود. حداکثر دهانه مرسوم و بهینه در این سیستم در حدود 25 متر است مقطع عرضی عرشه متشکل از تیرهای بتنی (پیش ...

    ادامه مطلب