ميراگرهاي وابسته به سرعت و يا فركانس ارتعاش ميراگرهاي در معرض به تغيير مكان خارج از صفحه