مکانیزم شدن یک طبقه
  • طبقه ی ضعیف

    طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای ا ...

    طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به 65% کاهش یابد به آن اصطلاحاً طبقه «خی ...

    ادامه مطلب