ناشاقولی مجاز ستون‌ها
  • طبق بند 10-4-6-7 مبحث دهم، حداکثر ناشاقولی مجاز ستون‌ها تا طبقه بیستم به ازای هر طبقه برابر 1/500 ارتفاع ...

    طبق بند 10-4-6-7 مبحث دهم، حداکثر ناشاقولی مجاز ستون‌ها تا طبقه بیستم به ازای هر طبقه برابر 1/500 ارتفاع و حداکثر 25 میلیمتر (یک اینچ) به سمت نما و حداکثر 50 میلیمتر (دو اینچ) به سمت داخل ساختمان است. ...

    ادامه مطلب