نامنظمی در پلان
  • انواع نامنظمی

    با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست ...

    با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست. بنابراين رعايت تقارن و تناسبات هندسی در سازه و معماري، می تواند از بسياري از آسيب هاي لرزه اي ...

    ادامه مطلب