نامنظمی پیچشی سازه
  • اصلاح نامنمظی پیچشی

    نامنمظی_پیچشی عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین مرکز_جرم و  مرکز_سختی میباشد و لزوماً با انجام تحلیل_دینامیکی ...

    نامنمظی_پیچشی عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین مرکز_جرم و  مرکز_سختی میباشد و لزوماً با انجام تحلیل_دینامیکی رفع نمیشود. تحلیل دینامیکی تنها باعث تغییر در نحوه توزیع نیرو در سازه میشود و باعث تغییر در مو ...

    ادامه مطلب