هزینه تخریب
  • در مطالب قبلی که منتشر شد هزینه تخریب، متر مربعی 25 هزار تومان اعلام گردید ( بر اساس سال 1400)، بسیاری مه ...

    در مطالب قبلی که منتشر شد هزینه تخریب، متر مربعی 25 هزار تومان اعلام گردید ( بر اساس سال 1400)، بسیاری مهندسین در مورد این موضوع خیلی سؤال داشتند که تصمیم بر آن شد که این مطلب را آماده شود و توضیحات ج ...

    ادامه مطلب