وارد کردن مقدار Ks
  • Uplift در طراحی پی

    اصولا وجود Uplift در طراحی پی منع خاصی ندارد. وجود این نیروی کششی عمدتا تحت دو ترکیب بار زیر رخ می‌دهد: 0 ...

    اصولا وجود Uplift در طراحی پی منع خاصی ندارد. وجود این نیروی کششی عمدتا تحت دو ترکیب بار زیر رخ می‌دهد: 0.9D + 1.0W 0.9D + 1.0E که در آنها نیروی ثقلی کم و بارهای جانبی اگر با علامت منفی بکار روند ممکن ...

    ادامه مطلب