ورزشگاه فوتبال
  • طراحی ورزشگاه

    اجزای سازه ای یک ورزشگاه یک ورزشگاه  از فونداسیون، سازه اصلی و سکوها، سقف ورزشگاه تشکیل شده است. آنچه ساز ...

    اجزای سازه ای یک ورزشگاه یک ورزشگاه  از فونداسیون، سازه اصلی و سکوها، سقف ورزشگاه تشکیل شده است. آنچه سازه ورزشگاه را از سایر سازه های مجزا می سازد عدم استفاده اجباری از ستون های سقف در بخش های داخلی ...

    ادامه مطلب