پاگرد پله
  • در نرم افزار ETABS در زمانی که میان_طبقه وجود دارد ( تیر میان طبقه ، سقف میان طبقه  یا ... ) از اختصاص دی ...

    در نرم افزار ETABS در زمانی که میان_طبقه وجود دارد ( تیر میان طبقه ، سقف میان طبقه  یا ... ) از اختصاص دیافراگم_صلب به نقاط میان طبقه ، همنام با نقاط طبقه باید خودداری شود. در این حالت در صورتی که نیا ...

    ادامه مطلب