پریود محاسباتی
  • دوره تناوب محاسباتی سازه

    برای استفاده از پریود سازه براساس نرم افزار، باید بیشترین مشارکت جرمی در هر جهت مد نظر قرار گیرد بعنوان م ...

    برای استفاده از پریود سازه براساس نرم افزار، باید بیشترین مشارکت جرمی در هر جهت مد نظر قرار گیرد بعنوان مثال در جدول ارسال مشارکت جرمی در جهت y در مود چهارم بیشترین مقدار است. برای محاسبه نیروی زلزلهE ...

    ادامه مطلب