کف ستون
  •   طراحی کف ستون - 1 یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه های فولادی محل اتصال ستون های آن به پی است. ...

      طراحی کف ستون - 1 یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه های فولادی محل اتصال ستون های آن به پی است. چرا که در این نقاط کلیه بار های وارد بر سازه، پس از جمع شدن در کف ها، تیرها و نهایتا ستون ها، ...

    ادامه مطلب
  •   طراحی کف ستون برای ستون دوبل IPE یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه های فولادی محل اتصال ستون ها ...

      طراحی کف ستون برای ستون دوبل IPE یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه های فولادی محل اتصال ستون های آن به پی است. چرا که در این نقاط کلیه بار های وارد بر سازه، پس از جمع شدن در کف ها، تیرها و ن ...

    ادامه مطلب