Uplift در طراحی پی

Uplift در طراحی پی

اصولا وجود Uplift در طراحی پی منع خاصی ندارد. وجود این نیروی کششی عمدتا تحت دو ترکیب بار زیر رخ می‌دهد:
۰٫۹D + 1.0W
۰٫۹D + 1.0E
که در آنها نیروی ثقلی کم و بارهای جانبی اگر با علامت منفی بکار روند ممکن است باعث ایجاد کشش در پی شوند. لیکن در صورتی که پی قادر به تحمل این کششی ایجاد شده باشد، مشکلی نیست. در این حالت برنامه طراحی پی قادر به حذف کشش خاک باشد. در SAFE 2016 برای این منظور باید ترکیب بارهای طراحی بصورت غیرخطی در بیایند. برای این منظور باید از مسیر Define menu > Convert Combinations to Nonlinear Uplift Cases نسبت به غیرخطی کردن آنها اقدام شود. در هنگام تعریف فنر برای مدلسازی خاک و وارد کردن مقدار Ks از مسیر Define menu > Soil Subgrade Properties در بخش Nonlinear Option (Applies to Vertical Only) گزینه صرفا فشاری برای فنر باید انتخاب شود.

The compression only option can be used to model uplift on a foundation. These options apply only to vertical springs. The program assumes that a displacement in the positive Z direction places the corresponding spring in tension, while a displacement in the negative Z direction places the corresponding spring in compression.

در صورتی که در حین طراحی Uplift ایجاد شده توسط مقطع پی قابل تحمل باشد و آرماتورهای حاصله قابل جایگذاری باشد و همچنین میزان تغییر شکل پی در محدوده مجاز باشد (جدول ۷-۴-۲ مبحث هفتم) می‌توان پی را قابل قبول در نظر گرفت. بنابراین یکی از مهم‌ترین کنترل‌های پی در حال ایجاد کشش در آن، کنترل نشست آن است.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: