انتخاب و مقیاس شتاب نگاشت ها در تحلیل تایخچه زمانی

مقیاس کردن نگاشتها برای تحلیل تاریخچه زمانی برای قاب دو بعدی بر اساس ۲۸۰۰ به چه صورت انجام میگیرد؟

پاسخ:

-طبق آیین نامه حداقل ۳ زلزله در نظر میگیرید 
۲- هر زلزله ۲ مولفه ی افقی انتخاب می شود و ماکزیمم آنها مشخص می شود و تمام مقادیر هر مولفه به مقدار ماکزیمم تقسیم می شود.
۳- با استفاده از نرم افزار سایزموسیگنال پاسخ هر مولفه با میرایی ۵ درصد بدست می آید
۴- با استفاده از رابطه ی جذر مجموع مربعات برای هر دو مولفه ی زلزله یک مقدارsrss شده که نماینده هر زلزله است بدست می آید 
۵-مقادیر SRSS شده هر زلزله را با هم جمع می کنید و تقسیم بر تعداد آنها می کنید(این میشود طیف میانگین تمام زلزله هایی که دارید استفاده می کنید)
۶- طیف آیین نامه ۲۸۰۰ یا توجه به نوع خاک و t(پریود تجربی سازه) را بدست آورید و آنرا ضرب در ۱٫۳ کنید 
۷- حال ۱٫۳طیف آیین نامه را با طیف زلزله های خود مقایسه کنید (نباید مقادیر زلزله های شما بیشتر از ۱۰ درصد پایین تر از ۱٫۳ طیف ۲۸۰۰ قرار گیرد)

مرجع تخصصی مهندسی زلزله

معیار صحیح انتخاب شتاب نگاشت ها بر چه مبنایی است 
روش های متعددی برای هم پایه سازی شتاب نگاشتها در آیین نامه های مختلف وجود دارد 
کدامیک بهترین روش میتواند باشد؟
آیا روش هم پایه سازی شتاب نگاشتهای افقی و قائم متفاوت است ؟

 

در پاسخ باید گفت از ابتدای آنالیز های دینامیکی سازه ها تحت بارگذاری زلزله روش ها و معیار های متفاوتی برای انتخاب شتاب نگاشت ها مطرح شده است. به نظر می رسد بهترین معیار حال حاضر علاوه بر معیار های بزرگا و فاصله و خاک و … این است که معیار اپسیلون را هم در انتخاب شتاب نگاشت ها مد نظر قرار دهیم که این اپسیلون برای ساختگاه های مختلف متفاوت است. این معیار برای آمریکا استخراج شده است و ما نیازمند آن هستیم که در خاک ایران نیز این تحقیق انجام شود. انتخاب شتابنگاشت ها بر اساس معیار اپسیلون علاوه بر سورت دیتا های نامربوط نامطمئنی در پاسخ های لرزه ای سازه را نسبت به سایر معیار ها به شدت کاهش می دهد.

مرجع تخصصی مهندسی زلزله
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: