اکسل محاسبه برش پانچ (منگنه ای ) در پی و فونداسیون

اکسل محاسبه برش پانچ (منگنه ای ) در پی و فونداسیون

اکسل محاسبه برش پانچ (منگنه ای ) در پی و فونداسیون

برش پانچ

برش پانچ مکانیزم خرابی در اعضای سازه مانند دال ها و فونداسیون ها به وسیله برش تحت عمل بارهای متمرکز است.

وقتی بارهای متمرکز در ناحیه ای کوچکی از اعضای سازه عمل می کنند منجر به پانچ و منگنه شدن دال یا فونداسیون می شوند واضح ترین مثال از برش پانچ، سوراخ شدن دال های تخت و فونداسیون ها به وسیله ی نیروی وارده از ستون های مباشد.

راهکار های مقابله با برش پانج، در واقع تقویت محیط پانچ می باشد که به وسیله ی افزایش ضخامت و یا آرماتورگذاری عرضی ویژه و تعبیه قطعات فولادی در دال می باشد.

به وسیله ی فایل اکسل زیر قادر خواهید بود برش پانچ را محاسبه و ضخامت فونداسیون را کنترل نمایید

اکسل برش پانج

 

 

 

 

برش منگنه ای  برش پانچ برش پانچ در فونداسیون  فونداسیون  مبحث ۷  مبحث هفتم مقررات ملی  پی و فونداسیون کنترل برش پانچ کنترل برش پانچ در فونداسیون کنترل ضخامت فونداسیون

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: