توانایی های نرم افزار Perform3D

مدلسازی
• بازخوانی هندسه‌ مدل از برنامه‌ی SAP 2000 و ETABS
• امکان مدلسازی با هر تعداد المان
• المان‌های خطی و غیر خطی
• سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه
• المان‌های تیر، ستون و مهاربند
• لینک‌های برشی و Panel Zone
• دیوارهای برشی پیچیده با بازشو
• گسیختگی اتصالات
• دال کف
• میراگرهای سیال
• جداسازهای اصطکاکی
• مفاصل پلاستیک با اندرکنش PMM
• اثرات P-Delta

تحلیل غیرخطی
تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی (Pushover)
تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سه بعدی
• استفاده از مقاطع مسلح به الیاف برای مصالح مختلف
• تعیین ظرفیت‌های غیر خطی بر اساس تغییر شکل و یا مقاومت
• انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی
• در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی غیر خطی چرخه‌ای

تحلیل خودکار
• در نظر گرفتن رابطه‌ی نیرو- تغییر مکان سه خطی
• در نظر گرفتن کاهش سختی تحت بارهای چرخه‌ای
• محاسبه‌ی اتلاف انرژی
تحلیل P-Delta
• بارگذاری ناشی از زلزله‌های مختلف
• امکان تغییر مقاومت اعضا بدون تغییر مدل
• موتور تحلیل کارا برای سازه‌های بزرگ

عملکرد بر اساس ارزیابی
تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
• حالت‌های حدی بر اساس تغییر شکل، مقاومت و یا تغییر شکل نسبی
• نسبتهای ظرفیت/‌ نیاز
• محاسبه‌ی نسبت‌های ظرفیت/ نیاز برای زلزله‌های متعدد
• محاسبه‌ی ظرفیت‌های تغییر شکل یا مقاومت برای انواع المانها
• محاسبه‌ی بالانس انرژی برای افت انرژی

خروجی‌ها
• ترسیم نمودارهای رنگی نسبتهای ظرفیت / نیاز
• نمودارهای پاسخ برای ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
• نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییر شکل، تغییر شکل نسبی و نیروها
• نمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها برای گروهی از المانها
• نمودارهای برش و خمش
• نمایش نیرو برای گروهی از المانها
• نمایش هندسه‌ی تغییر شکل یافته به صورت متحرک
• نمایش اشکال مودی به صورت متحرک
• نمودارهای چرخه‌ی هیستریزیس
• نمودارهای بالانس انرژی 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: