درز انقطاع در Etabs

درز انقطاع در Etabs

وقتی طول ساختمان از ۳ برابر عرض آن بیشتر باشد و ما مجبور باشیم درز بدهیم باید دو سازه را جداگانه مدل سازی کنید.

چنانچه دو سازه را در کنار یکدیگر مدل سازی کنید تمامی خصوصیات دو سازه همانند یک سازه در نظر گرفته می شود که این امر سبب خطا در تحلیل بارهای جانبی خواهد شد. مثلا در رابطه V=CW مقدار وزن موثر لرزه ای W در نرم افزار برابر مجموع وزن موثر دو سازه در نظر گرفته می شود که اشتباه است. البته چنانچه دیافراگم های جداگانه به هر دو سازه بدهید تا حدودی برش ایجاد شده در طبقات هر سازه نزدیک به حالتی است که دو سازه را جدا از هم مدل سازی کنید. اما همچنان اختلاف وجود دارد و خصوصا اگر پلان شما نامنظمی داشته باشد این اختلاف بیشتر خواهد شد.
در تحلیل های دینامیکی که کلا ماتریس های درگیر کننده جرم و سختی اشتباه در نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه پیشنهاد میشه که دو سازه را جداگانه مدل سازی کنید.

در فنداسیون هم به جهت جلوگیری از اعمال تنش های حرارتی می توانید جدا از هم طراحی و اجرا کنید اما منعی هم برای یکپارچه کردن آن نیست.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: