راهنمای طراحی سازه های ساختمانی

راهنمای طراحی سازه های ساختمانی

 

راهنمای طراحی سازه -نظام مهندسی قم Etabs-SAP.ir

 

 

مقادیر حداقل بارگذاری ثقلی 

فرضیات مربوط به بارگذاری زلزله  بارگذاری فشار خاک 

کنترل بارگذاری در مدلسازی کامپیوتری 

مدلسازی سازه 

مدول الاستیسته بتن 

ترکیب سازه ها در ارتفاع  نحوه همپایه کردن زلزله طیفی  اثرات زلزله جهت متعامد 

نحوه کنترل دریفت سازه در زلزله طیفی

کنترل سیستم های دوگانه 

تعریف پارامترهای تحلیل پایداری در تحلیل سازه های فولادی 

مدلسازی در نرم افزار SAFE برای کنترل خیز دال 

مدلسازی دیوار برشی با دیوار حائل در نرم افزار SAFE

مدلسازی شمع 

مدلسازی میله مهارها در SAP

نکات طراحی در سازه های بتنی 

رده بتن مصرفی 

جداول محاسباتی طول وصله و قلاب 

آرماتورهای اضافی در محل قطع آرماتورها 

آرماتورهای اضافی برای مهار میلگردهای قلابدار

برش چشمه اتصال 

پیچش در تیرها

گروه میلگرد

آرماتور عرضی فونداسیونها

نحوه محاسبه و کنترل خیز دراز مدت 

کنترل خیز طره ها

کنترل ارتعاش تیرها و کف ها

خلاصه ضوابط شکل پذیری 

توصیه هایی جهت طراحی سازه شکل پذیر 

توصیه های اجرایی برای طرح جزئیات آرماتوربندی 

نکات طراحی در سازه های فولادی 

جزئیات پیشنهادی 

نمونه جزئیات تیپ سقف تیرچه و بلوک 

جزئیات پیشنهادی اتصال تیر نیم طبقه پله 

جزئیات تیپ خاموتگذاری ستون در چشمه اتصال و فونداسیون 

جزئیات مهار دیوارها و میانقاب ها 

آماده سازی نقشه های اجرایی

اطلاعات مورد نیاز در صفحه توضیحات 

تطابق نقشه سازه و معماری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: